Hình ảnh

Audio

Bức phù điêu 1

Mã hiện vật: No005

Danh mục: temporarily

Nội dung

Những hình ảnh trên mảng phù điêu thứ nhất là sự trở về với cội nguồn đất nước từ truyền thuyết Con Rồng - Cháu Tiên đến thời các Vua Hùng dựng nước. Hình ảnh Trống đồng trên cánh buồm là biểu tượng tiêu biểu của thời kỳ văn hóa Đông Sơn rực rỡ thuộc nền Văn minh Việt cổ. Bức phù điêu chính là sự tái hiện thời kỳ lịch sử các vua Hùng dựng nước trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam.