Hình ảnh

Audio

Chuông đồng Khải Định (Đại Hồng Chung)

Mã hiện vật: No105

Danh mục: Sưu tập cổ vật

Nội dung

Chuông được đúc vào thời vua Khải Định năm thứ 8 (1923). Trên thành chuông có chữ “Khải Định bát niên Quý Hợi”. Chuông đã được đặt ở chùa Từ Vân (Đà Nẵng), còn gọi là “Từ Vân tự chung”. Chuông nặng 112 cân, trên thành chuông có ghi lại bài chế của vua Khải Định ban, ngoài ra còn ghi lại công đức của những đạo hữu đã góp tiền đúc chuông.