Hình ảnh

Audio

Chuông đồng chùa Từ Vân

Mã hiện vật: No141

Danh mục: Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử

Nội dung

Chùa Từ Vân được xây dựng năm 1923 - 1924, trong giai đoạn này, chùa đã đúc một chuông lớn, gọi là “Đại hồng chung” (đúc năm 1923). Về sau, chùa đã đúc thêm một chuông nhỏ, gọi là “Tiểu hồng chung”. Về hình thức giống như chuông lớn, nhưng kích cỡ nhỏ hơn, và trên thân chuông không ghi bài chế của vua Khải Định.