Hình ảnh

Audio

Chiếu lệ khen thưởng (1866)

Mã hiện vật: No198

Danh mục: Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860)

Nội dung

Chiếu lệ khen thưởng do Vua Tự Đức ban cho ông Mai Văn Văn năm 1866. Nội dung như sau:

Bộ Lễ tuân lục chỉ của Vua ban

Nay nghe lời Nguyễn Chánh Tâm hải phòng (gác biển) Quảng Nam trình bày rằng: Mai Văn, cựu Dịch thừa ở Điếm Nam Ô đã quyên trợ tiền 100 quan để xây dựng nghĩa trủng. Bản bộ nghe thấy xin vua chiếu lệ khen thưởng. Nay vâng một đạo chỉ của Vua ban khuyến. Đó là một điểm tốt như một dấu đỏ. Nhân đây trích lời ban khen.

Nay trích chép giao cho cựu Dịch thừa Trạm Nam Ô là Mai Văn tuân lời nhận lấy.

Ngày 12 tháng Chạp, Năm Tự Đức thứ 19.