Hình ảnh

Audio

Đà thành Nữ công Học hội

Mã hiện vật: No237

Danh mục: Sự ra đời của các tổ chức cơ sở Đảng trước 1930

Nội dung

“Đà thành Nữ công Học hội'' là một tổ chức quần chúng tiến bộ đầu tiên của phụ nữ Đà Nẵng. Đà Thành nữ công học hội tập hợp gồm những phụ nữ tân tiến, nơi đề ra chương trình giảng dạy và diễn thuyết cho hội viên về nữ công gia chánh, đọc sách báo, dạy văn hóa, tuyên truyền giác ngộ ý thức bình đẳng của phụ nữ trong gia đình. Mặc dầu được thành lập tại một thành phố nhượng địa nhưng Đà Thành nữ công học hội vẫn tranh thủ được sự ủng hộ của nhà cầm quyền.. Có thể nói, trong bối cảnh xã hội đang có những chuyển biến sâu sắc, sự thành lập và những hoạt động của Đà Thành nữ công học hội cùng với các Nữ công học hội trên khắp cả nước thời kỳ này đã tạo ra một bước phát triển đột phá trong phong trào phụ nữ ở Việt Nam. Tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, người phụ nữ dần dần đã mạnh dạn bước ra ngoài xã hội, tự tin khẳng định bản thân, họ không chỉ đảm việc nhà mà còn giỏi việc nước