Hình ảnh

Audio

Dao găm

Mã hiện vật: No268

Danh mục: Khái quát Đà Nẵng trong giai đoạn 1946 - 1950

Nội dung

Trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), ông Phan Bán dùng dao găm này đánh Pháp, bảo vệ làng xóm.