Hình ảnh

Audio

Đàn Mandoline

Mã hiện vật: No271

Danh mục: Khái quát Đà Nẵng trong giai đoạn 1946 - 1950

Nội dung

Ông Phạm Đình Kiên (thành phố Đà Nẵng) sử dụng chiếc đàn Mandoline trong thời gian đi dân công phục vụ chiến trường (1946 - 1954)