Hình ảnh

Audio

Đèn bão của bà Lưu Thị Nguyên

Mã hiện vật: No282

Danh mục: Lịch sử Đà Nẵng trong giai đoạn 1950 - 1954

Nội dung

Nhà bà Lưu Thị Nguyên là cơ sở cách mạng, nuôi dấu cán bộ. Trong những năm 1954 - 1955, bà dùng đèn bão này thắp sáng ở hầm bí mật để các đồng chí như: đồng chí Tùng, Tích và đồng chí Chiến - Phó chủ tịch huyện Hoà Vang... viết tài liệu, báo cáo, triển khai kế hoạch, công tác cấp trên giao.