Hình ảnh

Audio

Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Mã hiện vật: No284

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Trong thời gian từ 1954 - 1956, phong trào đấu tranh chính trị của ta tập trung chủ yếu phong trào đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà, đòi quyền dân sinh dân chủ.

Mỹ - Diệm, sau khi thiết lập xong bộ máy cai trị của chúng ở Miền Nam Việt Nam, đã tập trung đàn áp các lực lượng cách mạng gồm những người tham gia kháng chiến cũ và nhân dân yêu nước. Để thực hiện “Tố cộng”, “diệt cộng” Mỹ - Diệm dùng mọi chính sách, thủ đoạn tàn bạo, thâm độc chưa từng có. Đỉnh cao của chính sách khủng bố là việc ban hành luật 10/59. Hàng loạt cán bộ, đảng viên và quần chúng kiên trung bị địch bắt bớ, tra tấn, tù đày và giết hại man rợ.

Tháng 1 - 1959, hội nghị lần thứ 15 của Đảng họp tại Hà Nội. Nghị quyết của Đại hội khẳng định: “Ngoài con đường sử dụng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác …” 

Từ khi có ánh sáng nghị quyết 15 của trung ương Đảng, Đà Nẵng từng bước xây dựng và phát triển lực lượng, từng bước đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng để đánh địch. Nghị quyết 15 của trung ương Đảng như 1 luồng gió mới thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh và là ngọn đuốc soi đường tiến lên của cách mạng Đà Nẵng.