Hình ảnh

Audio

Còng chân

Mã hiện vật: No289

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Trong những năm làm tay sai cho đế quốc Mỹ xâm lược và cai trị miền Nam (1955 - 1973), Nguỵ quyền Sài Gòn đã xây dựng hệ thống nhà tù - trại giam nhiều hơn cả trường học. Còng chân này Ngụy quyền tay sai dùng để khoá chân các các đồng chí cán bộ, chiến sỹ và nhân dân của ta tại nhà lao ở Hội An mà chúng tình nghi tham gia và hoạt động cách mạng