Hình ảnh

Audio

Cờ Mặt trận dùng để kết nạp Đảng

Mã hiện vật: No300

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Chiếc cờ do anh em tù chính trị Côn Đảo tự may vào năm 1972. Đảng bộ Lưu Chí Hiếu dùng treo trong Lễ kết nạp đảng viên ở trong tù.