Hình ảnh

Audio

Cuốc của gia đình bà Trần Thị Có

Mã hiện vật: No313

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1960 - 1968

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, gia đình bà Trần Thị Có (phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) là cơ sở hoạt động cách mạng. Năm 1967, bà Có dùng cuốc này đào hầm bí mật trong nhà để nuôi dấu các đồng chí cán bộ đi lại hoạt động cách mạng tại địa phương và các đồng chí cán bộ miền Bắc tăng cường về chỉ đạo phong trào và các tổ chức cách mạng hoạt động trong lòng địch ở Đà Nẵng.