Hình ảnh

Audio

Cờ MTDTGP ký bằng máu

Mã hiện vật: No316

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1960 - 1968

Nội dung

Trong đợt học tập Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam do C5 bộ binh thuộc D8, E3, F2 tổ chức (3/1966) nhằm phát động toàn quân "Tìm Mỹ mà đánh, tìm Nguỵ mà diệt". Các chiến sỹ sau khi học xong, đã lấy máu của mình ký lên cờ mặt trận này để biểu thị "Tinh thần quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược".