Hình ảnh

Audio

Chiếc áo của mẹ Nhu

Mã hiện vật: No331

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1960 - 1968

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhà mẹ Nhu (tên thật là Lê Thị Dãnh) là cơ sở cách mạng. Mẹ đã nuôi dấu các dũng sỹ Thanh Khê trong căn hầm bí mật ở nhà mình. Năm 1968, tên Lữ Hùng đã phản bội và chỉ điểm cho cảnh sát Ngụy, chúng buộc mẹ phải chỉ căn hầm bí mật nhưng mẹ không chỉ mà báo lên để cho anh em trong hầm bí mật biết. Không tìm được hầm bí mật, chúng buộc phải giết mẹ. Chiếc áo này mẹ đã mặc cho đến lúc hy sinh.