Hình ảnh

Audio

Dây thừng

Mã hiện vật: No349

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Bà Nguyễn Thị Tình (Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam) đã mưu trí, dũng cảm bắt một lính Mỹ khi chúng đi hành quân vào làng và dùng dây này để trói ngày 28/5/1965