Hình ảnh

Audio

Dao găm của ông Phan Thanh Nga

Mã hiện vật: No352

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, với những thành tích trong đấu tranh tiêu diệt quân địch, đồng chí Phan Thanh Nga được phong tặng danh hiệu: Dũng sỹ diệt Mỹ. Đồng chí Nga đã dùng dao này từ năm 1972 - 1975 trong thời gian hoạt động cách mạng