Hình ảnh

Audio

Đạn B41

Mã hiện vật: No359

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Bộ đội địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng sử dụng loại đạn này trong kháng chiến chống Mỹ (1968 - 1975)