Hình ảnh

Audio

Cờ treo tại Tòa Thị Chính vào ngày 29/3/1975

Mã hiện vật: No385

Danh mục: Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975

Nội dung

Trong chiến dịch giải phóng Đà Nẵng 3/1975, các đơn vị D2, E1, F2 của Bộ binh Quân khu V đã cắm cờ này trên nóc Toà Thị chính Đà Nẵng lúc 11h30, ngày 29/03/1975.