Hình ảnh

Audio

Cờ đơn vị quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ

Mã hiện vật: No392

Danh mục: Đà Nẵng - Thành phố anh hùng

Nội dung

Cờ đơn vị quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ - giải thưởng luân lưu do Khu đội Lam Sơn - Quân khu 5 tặng huyện Tây Giang, Quảng Đà ngày 15/12/1971 - Đơn vị đánh địch xuất sắc và bắn rơi nhiều máy bay nhất.