Hình ảnh

Audio

Đàn bầu 3 dây

Mã hiện vật: No588

Danh mục: Nhạc cụ của đồng bào các dân tộc Quảng Nam - Đà Nẵng

Nội dung

Đàn bầu 3 dây là loại đàn nhạc cụ đặc trưng của người Xơđăng, thường được sử dụng trong những lễ hội ăn mừng, cầu khẩn trời đất, thần linh. Loại đàn này được sử dụng trong  các lễ hội của làng cùng với chiêng, trống nhưng đồng thời cũng được sử dụng trong những trường hợp vui hát của từng cá nhân hay nhóm người.